Закрити завантаження

Діяльність

Основні напрямки діяльності об’єднання (витяг із статуту):

3.2.1.Отримання достовірної і різнобічної інформації по лісових ресурсах, стану лісів і динаміці лісового фонду.

3.2.2.Здійснення в межах господарств впорядкування лісового фонду України.

3.2.3.Встановлення науково-обгрунтованих розмірів і територіального розміщення, невиснажливого і раціонального користування різними лісовими ресурсами, заходів щодо відтворення, охорони і захисту лісів та інших видів лісогосподарської діяльності.

3.2.4.Проведення одночасно мисливського впорядкування, топографічно-геодезичних робіт, ґруново-типологічних, лісопатологічних та інших обстежень і досліджень.

3.2.5.Виконання комплексу робіт по створенню, веденню, експлуатації і впровадженню в лісове господарство таксаційного (тематичного) і картографічного повидільних банків даних по лісовому фонду, а також по здійсненню безперервної лісоінвентаризації.

3.2.6.Методичне і технічне керівництво роботами, що виконуються підпорядкованими експедиціями, інформаційно-обчислювальним центром, цехом камерального виробництва та іншими виробничими підрозділами, контроль за виконанням ними планів фінансової і виробничо-господарської діяльності, якості виконуваних робіт.

3.2.7.Участь у здійсненні моніторингу лісів.

3.2.8. У відповідності з основними напрямками діяльності, Об’єднання забезпечує при лісовпорядкуванні лісового фонду виконання виробничими підрозділами таких лісовпорядних та інших робіт:

 • визначення меж і внутрішньогосподарська організація території лісового фонду, що перебуває у користуванні постійних лісокористувачів;
 • встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень (населених пунктів);
 • виконання топографо-геодезичних робіт і спеціального картографування лісів;
 • інвентаризація лісового фонду з визначенням природного і вікового складу деревостанів, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів;
 • виявлення деревостанів, що потребують рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, заходи щодо відновлення лісів і лісорозведення; меліорації, охорони та захисту лісів, а також визначення порядку і способів ведення цих робіт;
 • обгрунтування поділу лісів на групи і віднесення їх до категорій захисності;
 • обчислення і визначення розрахункової лісосіки головного користування на принципах безперервності та невиснажливості лісових ресурсів в межах груп лісів і груп порід для кожного постійного користувача;
 • встановлення обсягів рубок, пов’язання з веденням лісового господарства, та використання інших видів лісових ресурсів;
 • визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб лісу, а також інших лісогосподарських робіт;
 • встановлення (відновлення) на місцевості меж землеволодінь (землекористувань);
 • розробка технічної документації по складенню державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди);
 • складання проектів і відведення земельних ділянок у власність або користування (в тому числі на умовах оренди), відмежування в натурі (на місцевості) вилучених (викуплених) і відведених земельних ділянок;
 • горизонтальні зйомки для складання планів землекористувань;
 • складання основних положень організації ведення лісового господарства в державних лісогосподарських підприємствах та інших постійних користувачах області;
 • складання зведених проектів організації та розвитку лісового господарства по областях;
 • впровадження результатів науково-дослідних розробок шляхом вираховування їх при проектуванні організації лісового господарства та розробці нормативних документів;
 • тиражування картографічних матеріалів лісовпорядкування, мисливського впорядкування, грунтово-лісотипологічного і лісопаталогічного обстеження;
 • виконання палітурних робіт, виготовлення бланків нормативної, довідкової та іншої продукції;
 • науково-дослідні роботи в області економіки державного лісоуправління і лісового господарства; контролю, оцінки і прогнозу структури та стану лісового фонду і лісових ресурсів; планування, організації та контролю лісогосподарської діяльності; комп’ютеризації лісового господарства; лісоінвентаризації, лісовпорядкування та моніторингу лісів;
 • розробка, поновлення та науково-технічне супроводження інтегрованих інформаційних систем по лісовому фонду, лісових ресурсах та лісогосподарській діяльності. Узагальнення та аналіз інформації про лісовий фонд та лісове господарство України. Підготовка за завданням  Органу управління майном інформації по проблемах лісоуправління та лісового господарства;
 • підготовка проектів, правил, інструкцій, нормативів, методичних положень, спрямованих на вдосконалення системи лісовпорядкування, лісоуправління і ведення лісового господарства України;
 • оцінка ефективності лісокористування, рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, лісовідновлення, лісорозведення, охорони та захисту лісу; пошуку шляхів покращання стану лісів та підвищення ефективності лісогосподарської діяльності;
 • розробка, спільно з органами державного управління та іншими державними організаціями прогнозів та програм, пов’язаних з оцінкою стану, використанням та поновленням лісів України;
 • розповсюдження інформації про ліси України, стан та використання лісових ресурсів, проблеми лісового господарства, результати наукових досліджень та проектних розробок через публікації в наукових та масових періодичних виданнях, брошурах, картографічних та інших матеріалах за завданням або за погодженням  з Органом управління майном;
 • складання пояснювальних записок та іншої документації по лісах, що передаються у приватну власність чи оренду;
 • участь у міжнародній діяльності по вивченню проблем та розробці проектів використання та відновлення лісових ресурсів, забезпечення стійкого лісоуправління, захисту біологічного різноманіття лісів;
 • збір і обробка топографо-геодезичних, картографічних, аерофотозйомних матеріалів і даних;
 • інвентаризація земель на незабудованих територіях;
 • створення і оновлення кадастрових карт і планів з використанням електронно-обчислювальної техніки;
 • формування повидільних і інтегрованих банків даних, які містять лісотаксаційну, топографо-геодезичну, картографічну і аерофотозйомну інформацію, з наступним формуванням і веденням державного лісового кадастру.

3.2.9.Організація і здійснення, при виконанні вищезазначених робіт аналізу результатів господарської діяльності постійних користувачів, а також аналізу за екологічним станом лісів.

3.2.10.Організація і здійснення робіт по оперативному регулюванню ходу виробництва, забезпеченню ритмічного завершення експедиціями і підрозділами основних технологічних циклів польових та камеральних робіт, випуску готової продукції у відповідності з планами робіт і договорами.

3.2.11.Забезпечення розробки проектів організації і розвитку лісового господарства по кожному із впорядкованих об’єктів, які після затвердження їх державними органами лісового господарства, або по узгодженню з іншими державними органами є основними і обов’язковими організаційно-господарськими документами для всіх лісокористувачів, а також служать відправною основою для перспективного і поточного планування.

3.2.12.Одержання документації державного лісового кадасту по впорядкованих об’єктах, а також зведеної документації по адміністративно-територіальних одиницях при проведенні державного обліку лісів.

3.2.13.Участь в розробці, організації і функціонуванні інформаційного банку даних про стан лісів.

3.2.14.Участь в роботі колегії, техради і лісовпорядної комісії Органу управління майном, в роботі конференцій, нарад, семінарів з питань лісовпорядкування, ведення лісового господарства, лісокористування і охорони навколишнього середовища.

3.2.15.Участь в розробці проектів, правил, інструкцій, методичних посібників та інших нормативно-технічних документів по лісовпорядкуванню, мисливському впорядкуванню, веденню лісового господарства  у здійсненні дослідно-виробничих робіт по удосконаленню їх технологій і методів на основі механізації і автоматизації з метою підвищення якості і зниження трудомісткості цих робіт.

3.2.16.Організація і здійснення контролю за якістю лісовпорядних, інвентаризаційних і обстежувальних робіт.

3.2.17.Проведення через проекти, які розробляються за матеріалами лісовпорядкування, технічну політику на основі досягнень науки і техніки, передового досвіду по раціональному веденню лісового господарства, забезпеченню безперервного і невиснажливого користування лісовими ресурсами, своєчасного і якісного відновлення лісів, їх охорони й захисту.

3.2.18. Організація і забезпечення впровадження у виробництво нових методів і технологій польових і камеральних робіт, засобів механізації та автоматизації обчислювальних та картографічних робіт, прогресивних ресурсозберігаючих технологій, норм витрат основних видів матеріалів, які використовуються для виготовлення планово-картографічних та інших матеріалів лісовпорядкування.

3.2.19.Здійснення інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань.

3.3. Інші напрямки діяльності.