Закрити завантаження

Основні завдання Уповноваженого з антикорупційної діяльності

Основні завдання, функції та права Уповноваженого з антикорупційної діяльності

 1. 1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією у ВО «Укрдержліспроект», (далі -ВО «Укрдержліспроект», об’єднання);
 2. 2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності ВО «Укрдержліспроект», підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій Генеральному директору об’єднання;
 3. 3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 4. 4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Генерального директора об’єднання та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
 5. 5) перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;
 6. 6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;
 7. 7) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
 8. 8) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 9. 9) інформування Генерального директора об’єднання, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Уповноважений з антикорупційної діяльності відповідно до покладених на нього (неї) завдань:

 • 1) розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції у відповідному органі;
 • 2) надає працівникам об’єднання, його структурним підрозділам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 • 3) здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства в об’єднанні;
 • 4) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
 • 5) за результатами роботи за звітний рік надає до Національного агентства інформацію щодо своєї діяльності;
 • 6) у разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) повідомляє про це Національне агентство протягом десяти робочих днів;
 • 7) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності ВО «Укрдержліспроект», підготовки заходів щодо їх усунення, вносить Генеральному директору об’єднання пропозиції щодо таких заходів, залучається для виконання цих функцій до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків;
 • 8) забезпечує підготовку антикорупційної програми об’єднання (іншого документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення);
 • 9) здійснює підготовку звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення змін до неї;
 • 10) візує проєкти актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів;
 • 11) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує Генерального директора об’єднання та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
 • 12) надає консультаційну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 • 13) проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють в об’єднанні (працювали), відповідно до частини першої статті 512 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;
 • 14) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;
 • 15) надає працівникам об’єднання або особам, які проходять у ньому службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів;
 • 16) організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;
 • 17) здійснює перевірку отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • 18) інформує Генерального директора об’єднання, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу;
 • 19) здійснює моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання відповідним органом вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 651 Закону;
 • 20) повідомляє у письмовій формі Генерального директора об’єднання про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 651 Закону;
 • 21) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником об’єднання корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;
 • 22) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;
 • 23) інформує Національне агентство у разі ненаправлення службою управління персоналом відповідного органу засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • 24) веде облік працівників об’єднання, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 • 25) здійснює інші заходи щодо запобігання та виявлення корупції.